ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

รายการข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไชต์ Plannedpro.co [อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ 25 กรกฎาคม 2564]

เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวหรือในนามหน่วยงาน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" และ Plannedpro Creative Solutions ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" เพื่อใช้บริการแพลตฟอร์ม Plannedpro.co โดยผู้ใช้บริการสามารถ ให้เราดำเนินการ สร้างสรรค์ วางแผน ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และออกแบบกราฟิกต่างๆ อาทิ ออกแบบโลโก้ ออกแบบฉลากสินค้า ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบโบร์ชั่วร์ ออกแบบโปสเตอร์ ออกแบบนามบัตร ออกแบบแบนเนอร์ ออกแบบคีออส ออกแบบป้าย ออกแบบเมนู ออกแบบปกเฟสบุค ออกแบบหัวจดหมาย ออกแบบเสื้อ ออกแบบปฎิทิน ฯลฯ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ" โดย Plannedpro Creative Soilutions ได้กำหนดวิธีการจ้างงาน ขั้นตอนการดำเนินการ การชำระค่าบริการ รวมถึงบริการหลังการขาย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เงื่อนไขการให้บริการ" ซึ่งผู้ใช้บริการควรมอ่านและทำตวามเข้าในเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการอย่างละเอียด โดยการใช้งานเว็ปไซต์นี้ ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการ ที่ผู้ให้บริการ เป็นผู้ให้บริการ การเข้าใช้งานแก่ท่าน ผู้ให้บริการ อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ได้เป็นครั้งคราว ดังนั้นขอให้ ผู้ใช้บริการ ได้โปรดทำความเข้าใจข้อกำหนดการใช้ทุกครั้งที่มีการใช้งานเว็ปไซต์ การใช้งานของท่านบนเว็ปไซต์นี้ทั้งนี้ท่านจำต้องปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงและผูกผันตนกับข้อกำหนดการใช้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง หากเวลาใดก็ตาม ท่านไม่ประสงค์จะยอมรับในข้อกำหนดการใช้นี้ ท่านก็ไม่อาจจะใช้งานเว็ปไซต์นี้ได้
ข้อกำหนดการใช้บริการทั่วไป
 1. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ โดยการใช้บริการจะถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการใช้งานต่อหลังจากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการ ผู้ให้บริการถือว่าผู้ใช้บริการรยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ
 2. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อตกลงการให้บริการ ให้ผู้ให้บริการเป็นผู้แก้ไขหรือเพิ่มเติมแต่เพียงผู้เดียว
 3. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือตลอดไปได้ตลอดเวลา โดยที่ผู้ให้บริการไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 4. ก่อนหน้าที่ผู้ใช้บริการจะใช้บริการหรือลงทะเบียนกับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมด
 5. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสทที่จะให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 6. การใช้บริการ แสดงว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและให้ความยินยอมที่จะไม่สามารถเพิกถอนต่อข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างอิงในที่นี้และ/หรือมีลิงก์ไว้ในที่นี้
ความเป็นส่วนตัว
 1. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้บริการตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
 2. ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ใช้บริการต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 3. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะยอมรับเงื่อนนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยการใช้บริการจะถือว่าเป็นการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว
บัญชีและความปลอดภัย
 1. ในการใช้บริการผู้ใช้บริการจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนบัญชี โดยต่อไปนี้เรียกว่า "บัญชี" และรหัสผ่าน ตามดุลยพินิจของผู้ใช้บริการ แต่จะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือสร้างความไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะรับงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการล่วงหน้า
 2. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเก็บบัญชีและรหัสผ่านไว้เป็นความลับและใช้งานเฉพาะบนแพลตฟอร์ม และผู้ใช้บริการควรแจ้งผู้ให้บริการทันที เมื่อพบว่ามีการใช้งานบัญชีและรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ แม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้เป็นผู้ทำกิจกรรมการใช้บริการดังกล่าวก็ตาม ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
 4. ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะให้ผู้ให้บริการระงับบัญชีได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากผู้ให้บริการตรวจพบการละเมิดข้อตกลงการใช้บริการ และจะไม่มีการคืนเงินคงเหลือใดๆอย่างถาวร
 5. ผู้ใช้บริการสามรถขอยกเลิกบัญชีของตนเองได้โดยการแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์ support@plannedpro.co โดยผู้ใช้งานยังคงต้องรับผิดชอบต่อบริการ สัญญา หรือธุรกรรมใดก็ตามที่ยังทำการไม่เสร็จสิ้น (ไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือหลังการยกเลิก) โดยผู้ให้บริการจะไม่มีการคืนเงินแก่ผู้ใช้บริการทุกกรณี
เงื่อนไขการใช้บริการ
 1. ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเลือกสมัครบัญชีเพื่อใช้บริการด้วยอีเมลล์หรือแพลตฟอร์มโซเชี่ยลมีเดี่ยเพื่อสร้างบัญชี สำหรับใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีได้ด้วยตนเองภายหลังตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
 2. หากผู้ใช้บริการสมัครด้วยแพลต์ฟอร์มโซเชี่ยลมีเดี่ย ผู้ให้บริการอาจะเข้าถึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ ผ่านทางผู้ให้บริการแพลต์ฟอร์มนั้นๆ ภายใต้นโยบายของผู้ให้บริการ
 3. ผู้ใช้บริการจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลการเข้าถึงบัญชีของตนเองไว้เป็นความลับของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมรับว่าการใช้บริการใดๆ ถือว่าเป็นการกระทำโดยผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการใดๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ
 4. ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะให้ผู้ให้บริการทำการระงับบัญชีของผู้ใช้บริการกรณีที่มีการป้อนรหัสผ่านผิดกันเกินจำนวนครั้งที่ผู้ให้บริการกำหนด และผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความจำนงในการยกเลิกการระงับบัญชีผู้ใช้กับผู้ให้บริการได้
 5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านเข้าถึงบัญชี ผู้ใช้บริการสามารถทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านบัญชีของตนเองได้ผ่านแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจำเป็นต้องระบุอีเมล์ที่ได้ให้ไว้ตอนสมัครบัญชี ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การช่วยเหลือใดๆในกรณีที่ผู้ใช้งานลืมอีเมล์หรือไม่สามารถเข้าถึงอีเมล์ของตนเองได้ เพื่อความปลอดภัยของบัญชีและผู้ให้บริการ
 6. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บัญชีเพื่อติดต่อ ดูความคืบหน้า และทำรายการอื่นๆ สำหรับบริการที่ได้มีการตกลงไว้ก่อนหน้าได้
 7. กรณีที่ผู้ให้บริการตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการชำระค่าบริการด้วยบัญชีธนาคาร/อีวอลเล็ท ที่ไม่ใช่บัญชีเดิม หรือบัญชีที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการขอระงับการใช้งานการโอนดังกล่าว จนกว่าผู้ใช้บริการจะดำเนินการยืนยันตัวตนกับทางผู้ให้บริการ และหากผู้ใช้บริการไม่ทำการยืนยันข้อมูลตามที่ผู้ให้บริการกำหนดภายใน 7 วันทำการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันข้อมูลในทุกกรณี
 8. กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องในขั้นตอนการยืนยันตัวตนได้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการยืนยันตัวทนให้กับผู้ใช้บริการในทุกกรณีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 9. ผู้ให้บริการขอรับรองว่าจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่พึงพอใจดังนั้นการให้บริการใดๆของผู้ให้บริการเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้ให้บริการ รวมทั้งระบบเคลือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางผู้ให้บริการ
 10. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ใช้ข้อผิดพลาดของระบบบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการในการฉวยโอกาสสร้างประโยชน์ให้ตนเองหรือบุคคลอื่นจากการทำธุรกรรมใดๆ หรือใช้บริการใดๆของผู้ให้บริการ หากตรวจพบมีการใช้ข้อผิดพลาดของระบบในการใช้งานผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ทำการคืนเงินคงเหลือในบัญชีในทุกๆกรณี และผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้ต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากบัญชีของผู้ใช้บริการ และถูกปรับเป็นจำนวน 10 เท่าของค่าเสียหายทั้งหมด และชำระค่าธรรมเนียม ค่าทนายความแทนผู้ให้บริการทั้งหมด
การละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ
 1. หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ดังนี้
  1. ระงับการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้งานเป็นการชั่วคราว ตามแต่ดุลพินิจของผู้ให้บริการ
  2. ระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการเป็นการถาวร และไม่ดำเนินการคืนเงินคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. หากผู้ใช้บริการกระทำความผิดร้ายแรง จนเกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการในด้านต่างๆ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้บริการ และถูกปรับเป็นจำนวน 10 เท่าของค่าเสียหายทั้งหมด และชำระค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความแทนผู้ให้บริการทั้งหมด
นโยบายการคืนเงิน
 1. Plannedpro Creative Solutions ไม่มีนโยบายในการคืนสินค้าและบริการ สำหรับผู้ใช้บริการที่ได้ทำการสั่งซื้อหรือว่าจ้างตามระยะเวลาที่ได้ทำการเลือกไว้ก่อนการชำระเงินทุกกรณี
ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
 1. ผู้ใช้บริการ ต้องชำระค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในเอกสารเสนอราคา/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2. การลงทะเบียนและเข้าใช้งานเว็บไซต์ Plannedpro.co จะถือว่าผู้ใช้งานยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการว่าจ้างทุกประการ
 3. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง
ติดต่อเรา
 1. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเราได้ที่ Facebook : Plannedpro Creative Solutions ,คอลเซ็นเตอร์ 092-29595111 และทางอีเมล์ support@plannedpro.co