นโยบายความเป็นส่วนตัว

รายการนโยบายความเป็นส่วนตัวเว็บไชต์ Plannedpro Creative Solutions , plannedpro.co [อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ 25 กรกฎาคม 2564]

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวหรือในนามหน่วยงาน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" และผู้ให้บริการ Plannedpro Creative Solutions ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" เพื่อบริการ สร้างสรรค์ วางแผน ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และออกแบบสื่อต่างๆ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ"
ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลของคุณเมื่อ
 1. ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ หรือลงทะเบียน และ/หรือสมัครบัญชีสำหรับใช้บริการกับผู้ให้บริการ
 2. เมื่อผู้ใช้บริการส่งแบบฟอร์ม หรือสมัครใช้บริการใดๆบนแพลต์ฟอร์มของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือรูปแบบเอกสาร
 3. เมื่อผู้ใช้บริการทำข้อตกลงใดๆ หรือผู้ใช้บริการให้ข้อมูลสำหรับติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ
 4. เมื่อผู้ใช้บริการทำการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ บนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ และการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
 5. เมื่อผู้ใช้บริการได้อนุญาตให้ผู้ให้บริการเข้าถึงบัญชีโซเชี่ยลมีเดียของผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการทำการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีโซเชี่ยลมีเดีย ภายใต้ข้อกำหนดของแพลตฟอร์มโซเชี่ยลมีเดีย
ผู้ให้บริการจะเก็บข้อมูลใดไว้บ้าง
 1. ผู้ให้บริการจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
  1. ข้อมูลบนบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือหนักสืออื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ฯลฯ
  2. ลักษณะเฉพาะของผู้ใช้บริการ เช่น สถานะภาพ ฯลฯ
  3. ที่อยู่ที่จดทะเบียนไว้ในทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบัน รวมถึงพิกัดตำแหน่งของผู้ใช้งานในปัจจุบัน
  4. ข้อมูลที่จำเป็นต่อการติดต่อกับผู้ใช้บริการ เช่นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล ฯลฯ
  5. ข้อมูลบัญชีเงินฝากและข้อมูลอื่นๆของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ผู้ใช้บริการมีการใช้งานอยู่ ฯลฯ
  6. โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย
  7. ข้อมูลต่างๆที่คุณเผยแพร่ให้แก่ผู้ให้บริการ อาทิ ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า/บริการ เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หรือวัตถุประสงค์อื่น
 2. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ส่งมอบข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ถูกดัดแปลงที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดให้แก่ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงความไม่ถูกต้องหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้ใช้บริการส่งมอบเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้สำหรับการยืนยันข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้แก่เราไว้ ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร
 3. หากผู้ใช้บริการต้องการให้ผู้ให้บริการลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ที่ Facebook : Plannedpro Creative Solutions และทางอีเมล์ support@plannedpro.co โดยต้องแจ้งข้อมูลการขอลบข้อมูลให้เป็นลายลักษณ์อักษร
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ผู้ให้บริการจะดำเนินการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ภายใต้ที่กฏหมายได้มีการกำหนดไว้ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  1. เพื่อใช้ในการดำเนินการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการว่ามีตัวตนอยู่จริง และเพื่อเปิดการใช้งานบริการของทางผู้ให้บริการ
  2. เพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้บริการในกรณีที่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น
  3. เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข่าวสาร หรือข้อมูล เพื่อส่งเสริมทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย หรือเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์, สินค้า, และบริการอื่นๆ
  4. เพื่อการป้องกันอาชญากรรมและการฉ้อโกง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบและเครือข่าย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
การเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ
 1. ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะมีการจัดเก็บที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ของคุณ (Internet Protocol/IP) เพื่อช่วยให้แพลตฟอร์มช่วยจดจำการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้บริการในครั้งล่าสุดได้ และข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไป
 2. ข้อมูลตำแหน่งของผู้ใช้บริการโดยประมาณ โดยการใช้ ที่อยู่ IP ของผู้ใช้บริการในการประเมินที่อยู่โดยประมาณของผู้ใช้บริการ เพื่อช่วยในการระบุสถานที่ที่ผู้ใช้บริการได้ทำการเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด
ผู้ให้บริการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้าง
 1. ผู้ให้บริการมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ภายใต้มาตรการความปลอดภัยต่างๆ ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่อยู่บนระบบของเรานั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการเก็บไว้บนเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้เพียงพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์
ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือไม่
 1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการอื่นในกลุ่มของผู้ให้บริการ
 2. ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ใช้บริการต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูล ตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล
การใช้คุกกี้ (Cookies)
 1. "คุกกี้" คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ Plannedpro.co ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ (ของหน่วยงาน)สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากคุณเลือกใช้ "คุกกี้" แล้ว คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ "คุกกี้" จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่คุณใช้งานหรือเยี่ยมชม
 2. เว็บไซต์ Plannedpro.co จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ Plannedpro.co เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ Plannedpro.co ต่อไป
การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับนโยบายนี้ ข้อมูลที่ได้เปลี่ยนแปลงก็จะมีการประกาศไว้ในหน้านี้ เราจะเปลี่ยนวันที่ “ปรับปรุงล่าสุด” ด้านบน
ติดต่อเรา
 1. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเราได้ที่ Facebook : Plannedpro Creative Solutions ,คอลเซ็นเตอร์ 092-29595111 และทางอีเมล์ support@plannedpro.co